Harmonogram ósmoklasisty. Kiedy egzaminy i rekrutacja?
niedziela, 07 czerwca 2020
Maciej Jabłoński z córką wygrali Wielki Test ósmoklasisty
Wszystkie lekcje ósmoklasisty − powtórz materiał!
Harmonogram ósmoklasisty. Kiedy egzaminy i rekrutacja?

fot. PAP/Grzegorz Michałowski

Zgodnie z nowym harmonogramem egzaminów zewnętrznych, egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 16-18 czerwca. Ósmoklasiści, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminu w czerwcu będą go pisać w drugim terminie w dniach 7-9 lipca. Wyniki poznają do 31 lipca.
Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski ogłosił w maju, że do nowego harmonogramu został dostosowany harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Przypomniał, że propozycja harmonogramu rekrutacji była poddana konsultacjom, napłynęło ponad 200 zgłoszeń ze strony nauczycieli, dyrektorów, podmiotów publicznych i samorządów.

Podał, że zgodnie z przyjętym harmonogramem od 15 czerwca do 10 lipca br. będzie termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły. − Wnioski o przyjęcie do poszczególnych szkół, jak i duża część dokumentów może być składana w wersji elektronicznej. Nie ma potrzeby, aby osobiście udawać się do szkoły. Nie trzeba osobiście tych dokumentów zanosić. Do 10 lipca oprócz wniosku uczeń będzie zobowiązany dostarczyć też kopię świadectwa, może to być wersja elektroniczna − powiedział minister.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Od 23 czerwca do 7 lipca będą w tych szkołach przeprowadzone sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych i próby sprawności fizycznych.

Druga tura składania dokumentów do szkół to 31 lipca – 4 sierpnia br. To czas na uzupełnienie wniosku. – Wtedy należy złożyć kopię, także wersję elektroniczną, zaświadczenia wynikach egzaminu (ósmoklasisty). W tych kilku dniach uczeń, mając już świadomość jakie miał świadectwo, ile punktów otrzymał na egzaminie, może również zmienić swoją decyzję jeśli chodzi o szkoły, które chciałby wybrać w postępowaniu rekrutacyjnym – powiedział Piontkowski.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r. – Tradycyjnie zostaną wywieszone na budynku szkoły, ale ze względu na stan epidemii będą mogły być zawieszone na stronie internetowej szkoły – poinformował szef MEN.

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego. W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach.

Resort edukacji informuje także, że terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty także w tym postępowaniu rekrutacyjnym wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka