Dlaczego potrzebujemy zbiorników wodnych?
czwartek, 20 kwietnia 2023
Fakty i mity o Wodach Polskich
Tak dla retencji wód! W dobie zmian klimatu liczy się każda kropla wody.
Dlaczego potrzebujemy zbiorników wodnych?

 

W dobie zmian klimatu coraz częściej borykamy się z suszami i powodziami, które powodują ogromne straty w świecie człowieka i przyrody. Rozwiązaniem, które kompleksowo ogranicza negatywne skutki obu zjawisk jest retencja, czyli zatrzymywanie wody. Służą temu zbiorniki retencyjne, które gromadzą wodę w okresie nasilonych opadów i stanowią jej rezerwuar w okresie niedoborów wody. Dzięki budowie zbiorników wzmacniamy nasze bezpieczeństwo, przez zwiększenie zasobów wodnych i skuteczne przeciwdziałanie naturalnym kataklizmom.

WIELE FUNKCJI DUŻEJ RETENCJI

Wielofunkcyjne zbiorniki retencyjne są naszym strategicznym rezerwuarem wody, a ich rola w budowaniu bezpieczeństwa wodnego jest nie do przecenienia. Po pierwsze zaopatrują w wodę pitną mieszkańców dużych aglomeracji miejskich. Czy wiesz, że woda dla Warszawy w dużej mierze pochodzi z Zalewu Zegrzyńskiego, a w wypadku Krakowa z Jeziora Dobczyckiego? To właśnie przykłady dużych zbiorników, które są nieocenione w dostarczaniu wody dla miast.

Po drugie, duża retencja to także jednoczesne przeciwdziałanie suszy i powodzi – zbiorniki gromadzą nadmiar wód w okresie nasilonych opadów i oddają ją do środowiska na czas suszy. Pozwala to chronić ludzi, ich domy czy miejsca pracy przed niszczycielskim żywiołem. Dzięki temu zachowujemy też stały przepływ rzeczny, co jest kluczowe dla lokalnego bilansu wodnego i odpowiedniego nawodnienia ziemi, w tym pól uprawnych, a także dla życia organizmów wodnych – przede wszystkim ryb.

Po trzecie, zbiorniki wodne produkują czystą energię elektryczną. Hydroelektrownie zwiększają udział OZE, czyli odnawialnych źródeł energii, w miksie energetycznym. Zużywamy przez to mniej paliw kopalnych, zatem mamy czystsze powietrze!

W kwestii środowiska warto wspomnieć, że duża retencja współtworzy środowisko naturalne. Wiele zbiorników stanowi obszary Natura 2000, jak choćby zbiornik Jeziorsko w woj. łódzkim czy Klimkówka na Podkarpaciu, będąc ostojami m.in. cennych gatunków ptaków. To również atrakcja turystyczna i miejsce wakacyjnego wypoczynku, co wpływa korzystnie nie tylko na samopoczucie turystów, ale również rozwój gospodarczy regionu.

Zalew Zegrzyński dostarcza wodę Warszawie (fot. PAP)

Zalew Zegrzyński dostarcza wodę Warszawie (fot. PAP)

DLACZEGO POTRZEBUJEMY ZBIORNIKÓW WODNYCH?

Czy wiesz, że modele klimatyczne wykonane do 2100 roku dla terenu Polski wykazały, że będzie następowało nasilenie ekstremalnych zjawisk w przyrodzie? To znaczy, że gwałtowne punktowe opady i długotrwałe okresy suszy będą nam towarzyszyć coraz częściej. Dlatego musimy inwestować w rozwój retencji wód – dla naszego bezpieczeństwa.

Pamiętajmy, że nasz kraj należy do najuboższych w zasoby wodne w całej Europie! Na jednego mieszkańca przypada u nas trzy razy mniej wody niż na przeciętnego Europejczyka. A w czasie suszy – zasobność ta spada o kolejnych 50 proc. Rokrocznie wypłacane są duże sumy odszkodowań dla rolników za straty w plonach wywołane suszą, zaś liczne samorządy w okresie letnim wprowadzają ograniczenia w korzystaniu z wody. Kolejnym poważnym problemem jest powódź, tym bardziej że w Polsce na terenach zagrożonych występowaniem powodzi mieszka nawet 15 mln ludzi! Wielu z nich pamięta jakie spustoszenie wyrządził ten żywioł w 2010, czy 1997 roku podczas powodzi tysiąclecia.

Wszystkie powyższe doświadczenia pokazują, że zagrożenia związane z wodą, należy przekuć w szansę i możliwości rozwoju, dlatego budowa zbiorników jest koniecznością!

ZBIORNIKI PRZECIWDZIAŁAJĄ SKUTKOM SUSZY I POWODZI

Już teraz planujemy budowę nowych wielofunkcyjnych zbiorników retencyjnych, które zwiększą nasze bezpieczeństwo. Pierwszym ważnym dokumentem jest Plan przeciwdziałania skutkom suszy, który zakłada realizację 590 inwestycji w całej Polsce! Plan został opracowany przez Wody Polskie we współpracy m.in. z organami administracji rządowej oraz naukowcami z szeregu polskich uczelni. Kolejnym dokumentem strategicznym jest Program Przeciwdziałania Niedoborowi Wody, którego głównym celem jest zwiększenie retencji wodnej w Polsce. Ich realizacja przyczyni się do obniżania ryzyka zjawiska suszy, a tym samym ograniczenia strat gospodarczych, społecznych i środowiskowych.

Przykładem działania dużej retencji w praktyce jest zbiornik wodny Świnna Poręba k. Wadowic. Chroni on mieszkańców regionu przed powodzią, a także zaopatruje ich w wodę. Od momentu jego uruchomienia przepływ rzeki Skawy został wyrównany, dzięki czemu nawet podczas długotrwałej suszy rzeka jest zasilana w wodę. Ponadto hydroelektrownia produkuje czystą energię elektryczną, zaś okolica zbiornika jest malowniczym miejscem rekreacji dla mieszańców i turystów.

Wody Polskie budują też poldery, czyli suche zbiorniki, dla ochrony mieszkańców przed powodzią. W ciągu 5 lat mieszkańcy Polski zyskali 9 nowych zbiorników przeciwpowodziowych. Najważniejszym z nich jest Racibórz Dolny – największy obiekt hydrotechniczny tego typu w Polsce. Jego pojemność to 185 mln m3 – tyle co 185 Stadionów Narodowych! Dzięki tak wielkiej powierzchni, Racibórz Dolny jest w stanie przechwycić falę z powodzi tysiąclecia. Zbiornik chroni przed powodzią 2,5 mln ludzi, a swój chrzest bojowy przeszedł już w roku oddania – 2020. Wówczas na jesieni przechwycił falę wezbraniową i uchronił przed zalaniem kilkanaście nadodrzańskich miejscowości zamieszkanych przez 100 tys. osób! Nowe poldery pojawiły się też w Kotlinie Kłodzkiej, na Ziemi Świętokrzyskiej, a wkrótce także w Opolu. Sukcesywna modernizacja infrastruktury przeciwpowodziowej pozwala zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców i gospodarki narodowej w całym kraju!

JUŻ TERAZ 100 ZBIORNIKÓW DBA O NASZE BEZPIECZEŃSTWO WODNE

Duże zbiorniki wodne to strategiczne rezerwuary wody w dobie zmian klimatu. Wody Polskie zarządzają niemal 100 wielofunkcyjnymi zbiornikami retencyjnymi. Planujemy też budowę nowych, m.in. Wielowieś Klasztorną w Wielkopolsce, czy Kąty-Myscowa na Podkarpaciu. Budowa zbiorników wodnych przez samorządy terytorialne czy rekultywacja wyrobisk pokopalnianych, prowadząca do powstania zbiorników wodnych to także działania wpływające na lokalny bilans wodny i pomagające nam zaadaptować się do zmian klimatu, by łagodzić skutki ekstremalnych zjawisk – powodzi i suszy. Liczy się każda kropla wody!