Znaczenie elektrowni jądrowych dla Polski
poniedziałek, 23 maja 2022
Rozwój polskiej gospodarki i społeczności lokalnej
Znaczenie elektrowni jądrowych dla Polski

Energetyka jądrowa pozwoli nam wzmocnić polski przemysł i przyspieszyć rozwój polskiej gospodarki

Budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć o strategicznym znaczeniu dla gospodarki naszego kraju. Energetyka jądrowa pozwoli nam wzmocnić polski przemysł i przyspieszyć rozwój polskiej gospodarki.
Znaczenie elektrowni jądrowych dla Polski 

Budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć o strategicznym znaczeniu dla gospodarki naszego kraju. Energetyka jądrowa pozwoli nam wzmocnić polski przemysł i przyspieszyć rozwój polskiej gospodarki. Wdrożenie energetyki jądrowej to inwestycja w rozwój polskiej myśli technicznej i gospodarkę opartą na wiedzy. Dla polskiego przemysłu to możliwość realizacji zaawansowanych technologicznie projektów, które w skali całej gospodarki mogą przyczynić się do powstania stabilnych miejsc pracy o wysokiej wartości dodanej. Rozwój sektora jądrowego w Polsce może stanowić także istotny czynnik przyśpieszenia transferu technologii. W średnim i długim horyzoncie także zwiększenie możliwości eksportowych polskich firm. 

Realizacja projektów jądrowych przez polskie firmy 

W ciągu ostatnich 10 lat ponad 70 polskich firm było zaangażowanych w realizację 40 projektów jądrowych w 24 krajach świata na trzech kontynentach. Jest to olbrzymi potencjał możliwy do zaangażowania w realizację projektu jądrowego w naszym kraju. Dodatkowo ponad 250 przedsiębiorstw posiada kompetencje z branż pokrewnych (energetyka, górnictwo, petrochemia, sektor gazowy, stoczniowy i off-shore, hutnictwo), które przy określonych (akceptowalnych) działaniach dostosowawczych można wykorzystać w przemyśle jądrowym. Jednym z celów polskiej energetyki jądrowej jest zapewnienie jak największego udziału polskiego przemysłu w dostawach urządzeń i realizacji usług dla energetyki jądrowej (do 60%).
Elektrownia jądrowa zapewnia stabilne wytwarzanie energii

Elektrownia jądrowa zapewnia stabilne wytwarzanie energii

Bezpieczeństwo energetyczne 

Elektrownia jądrowa gwarantuje ciągłość dostaw energii w sytuacjach kryzysowych (np. strajki, niewydolność transportu kolejowego, awarie gazociągów lub wstrzymanie dostaw energii z powodów politycznych). Brak elektrowni jądrowych w polskim systemie energetycznym spowoduje wzrost kosztów energii dla odbiorców, likwidację polskiego przemysłu (a wraz z nim innych sektorów gospodarki), ubóstwo energetyczne gospodarstw domowych i w efekcie może doprowadzić do kryzysu gospodarczego i społecznego. W latach 2018-2020 polskie elektrownie zawodowe wydały na zakup uprawnień do emisji CO2 22,6 mld zł czyli tyle, ile kosztuje blok jądrowy o mocy 1200 MW. 

Ważnym elementem jest również bezpieczeństwo energetyczne, przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki i efektywności energetycznej oraz zmniejszenie oddziaływania sektora energii na środowisko. Stabilność dostaw na określonym poziomie zapotrzebowania to krytyczny element bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla rozwiniętych gospodarek, to dostawa energii na żądanie, czyli wtedy, kiedy jest potrzebna. Energetyka jądrowa gwarantuje stabilność i elastyczność dostaw całą dobę. 

Elektrownia jądrowa jako źródło zeroemisyjne stworzy możliwość utrzymania w koszyku energetycznym źródeł o wyższej emisyjności. Jądrowe bloki energetyczne są jedyną możliwą opcją wypełnienia luki w systemie elektroenergetycznym, jaka powstanie po likwidacji starych bloków węglowych. Jednocześnie energetyka jądrowa wesprze realizację flagowych projektów np. rozwój elektromobilności związanej z wygenerowaniem dużego zapotrzebowania na czystą energię. 

Elektrownia jądrowa zapewnia stabilne wytwarzanie energii niezależnie od pogody oraz ma niewielkie zapotrzebowanie na paliwo jądrowe. Roczny wsad paliwa do elektrowni o mocy ok. 3000 MW (2-3 bloki) to zaledwie 2-3 wagony kolejowe lub 4-6 ciężarówek.
Paliwo jądrowe 

Udział paliwa w koszcie wytworzenia jednostki energii jest niski, a niewielkie gabaryty kaset paliwowych umożliwiają utrzymanie wieloletniego zapasu. Możliwe jest tworzenie zapasów paliwa jądrowego nawet na 10 lat, co wpływa także na stałość kosztów. Paliwo jest sprzedawane przez państwa stabilne politycznie (np. należące do NATO), w ramach banku paliwa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Bloki jądrowe zapewniają stabilność wytwarzania energii przy zerowej emisji zanieczyszczeń powietrza (zarówno CO2, jak i innych np. NOx, SOx oraz pyłów). Jednocześnie możliwa jest dywersyfikacja struktury wytwarzania energii po racjonalnym koszcie, a wysokie nakłady inwestycyjne są rekompensowae niskim kosztem zmiennym wytwarzania w długiej kilkudziesięcioletniej perspektywie. 

Więcej o energii i energetyce jądrowej: https://www.gov.pl/web/polski-atom
Możliwe jest tworzenie zapasów paliwa jądrowego nawet na 10 lat, co wpływa także na stałość kosztów

Możliwe jest tworzenie zapasów paliwa jądrowego nawet na 10 lat, co wpływa także na stałość kosztów