Podstawy dla inwestycji w energetykę jądrową w Polsce
poniedziałek, 23 maja 2022
74 proc. Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce
Rola energetyki jądrowej dla lokalnego środowiska
Podstawy dla inwestycji w energetykę jądrową w Polsce

Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku

Podstawy dla inwestycji w energetykę jądrową w Polsce (realizacja „Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku oraz „Programu polskiej energetyki jądrowej”)
Przyjęty przez Radę Ministrów dokument Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku (dalej: PEP2040) wyznacza kierunki inwestycji w nisko- i zeroemisyjne źródła energii w Polsce na najbliższe 20 lat. Wśród źródeł tych znajdują się jądrowe bloki energetyczne, które w wielu państwach UE stanowią najtańsze źródła energii. Dla przykładu w Finlandii jednostkowe koszty produkcji energii w blokach nr 1 i 2 w Elektrowni Jądrowej Olkiluoto w 2021 roku wynosiły 20 EUR/MWh, a dla niedawno uruchomionego bloku nr 3 szacowane są na 40 EUR/MWh. W USA uśrednione koszty produkcji energii w blokach jądrowych to (w przeliczeniu z USD na EUR) około 24 EUR/MWh. Z kolei w Niemczech, gdzie „atom” jest postrzegany jako droższy od OZE, energia z elektrowni jądrowych sprzedawana była w 2020 roku po 30 EUR/MWh, i stanowiły one najtańsze źródło energii. 

Przewaga ekonomiczna elektrowni jądrowych nad źródłami odnawialnymi jest większa po uwzględnieniu faktu, że energia z bloków jądrowych produkowana jest w sposób ciągły, stabilny i niezależny od warunków pogodowych, przy bardzo niskich kosztach zewnętrznych, w przeciwieństwie do OZE, które wymagają rezerwowania blokami gazowymi oraz generują bardzo wysokie koszty sieciowe.
Program polskiej energetyki jądrowej 

Rząd jest zdeterminowany do wdrożenia Programu polskiej energetyki jądrowej (dalej: PPEJ). W dniu 2 października 2020 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę ws. aktualizacji programu wieloletniego pod nazwą „Program polskiej energetyki jądrowej” (M.P. poz. 946). Dokument ten przewiduje budowę oraz oddanie do eksploatacji w Polsce elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe. Zgodnie z tym dokumentem rządowym pierwszy blok jądrowy będzie oddany do eksploatacji do roku 2033. Technologia jądrowa wykorzystana przy budowie elektrowni jądrowej będzie znana po przeprowadzeniu postepowania dot. wyboru technologii. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. „Prawo atomowe” (Dz. Ust. 2014, poz. 1512 z późn. zmian.) dopuszcza jedynie sprawdzone konstrukcje reaktorów generacji III/III+, które charakteryzują się bardzo wysokim poziomem bezpieczeństwa. Celem Programu polskiej energetyki jądrowej jest budowa 6 – 9 GWe mocy zainstalowanej w energetyce jądrowej w oparciu o duże, sprawdzone reaktory PWR (Pressurized Water Reactor – reaktor wodny ciśnieniowy). Harmonogram dołączony do PPEJ zakłada sukcesywne uruchamianie kolejnych bloków jądrowych począwszy od 2033 r. co dwa lata. Jest to założenie konserwatywne. W rzeczywistości czas budowy bloku dla dojrzałych konstrukcji wynosi 6-7 lat, a kolejny blok tej samej elektrowni z uwagi na optymalną organizację prac jest z reguły uruchamiany rok po poprzednim. PPEJ zakłada również budowę elektrowni sprawdzonych, nie prototypowych, zatem ryzyko ewentualnych opóźnień będzie ograniczone.
Nadmorska gmina Choczewo została wybrana jako preferowane miejsce, w którym powstanie pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa

Nadmorska gmina Choczewo została wybrana jako preferowane miejsce, w którym powstanie pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa

Lokalizacja pierwszej elektrowni jądrowej 

Nadmorska gmina Choczewo została wybrana jako preferowane miejsce, w którym powstanie pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa. Lokalizację nazwaną „Lubiatowo-Kopalino” wskazano na podstawie prowadzonych od 2017 roku bezprecedensowych w skali Polski bardzo szczegółowych badań środowiskowych i lokalizacyjnych, które wykazały, że spełnia ona wszystkie wymagania środowiskowe stawiane tego typu obiektom i jest bezpieczna dla mieszkańców. Polskie Elektrownie Jądrowe będą się teraz ubiegać o uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Badania, które poprzedziły wybór preferowanej lokalizacji, zostały zrealizowane na niespotykaną dotąd w Polsce skalę. Wskazują one z jednej strony w jaki sposób elektrownia jądrowa będzie oddziaływać na otaczające ją środowisko i zdrowie ludzi, a z drugiej jak uwarunkowania środowiskowe mogą wpływać na bezpieczeństwo funkcjonowania samej elektrowni. Na początku procesu wyboru lokalizacji rozpatrywano aż 92 potencjalne miejsca. Analizy uwzględniły m.in. takie czynniki jak właściwości terenu, dostępność wody chłodzącej, położenie względem terenów objętych formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000 oraz obecne i możliwe do rozbudowy elementy infrastruktury jak na przykład sieci energetyczne, drogowe czy kolejowe. Wyniki analiz potwierdziły sprzyjające warunki do wybudowania elektrowni jądrowej w województwie pomorskim. Więcej o energii i energetyce jądrowej: https://www.gov.pl/web/polski-atom