Mały, wielki procent
środa, 10 kwietnia 2019
Edukacja finansowa w Ministerstwie Finansów
Rozliczenie roczne małżonków. Razem czy osobno?
Mały, wielki procent

Mały, wielki procent

Od 16 lat możemy przekazywać 1% swojego PIT (podatku dochodowego od osób fizycznych) na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).Od 12 lat możemy to robić za pośrednictwem urzędów skarbowych. Popularność tej formy wspierania aktywności tzw. trzeciego sektora stale rośnie.
W 2004 r., kiedy po raz pierwszy mogliśmy przekazać 1% podatku OPP, taką deklarację złożyło 80 tys. podatników, którzy przekazali 10,4 mln zł. Dla porównania: łączna kwota 1% podatku przekazana na rzecz OPP w 2018 r. wyniosła ponad 761 mln zł i pochodziła od ponad 14 milionów podatników.

1% pozwala na tak wiele
Wpływy pochodzące z 1% pomagają finansować działalność pożytku publicznego. Zarówno wielkie akcje charytatywne o charakterze ogólnopolskim, jak i lokalne inicjatywy gminnych stowarzyszeń czy indywidualne potrzeby zdrowotne podopiecznych „dziecięcych” fundacji. To niewątpliwie dodatkowy bodziec, który stymuluje obywatelską aktywność i społeczny solidaryzm, wzmacnia więzi społeczne i poczucie demokratycznej wspólnoty. Świadczy o tym przekazanie w ręce obywateli decyzji o tym, do kogo trafi część podatków płaconych państwu.

Każdy z nas może w prosty i szybki sposób przekazać finansowe wsparcie. Wystarczy do odpowiedniego pola w formularzu podatkowym PIT wpisać numer KRS wybranej organizacji wraz z kwotą do przekazania na jej rzecz (lub ten sam numer wpisać w oświadczeniu PIT-OP). W deklaracji PIT można też wskazać cel, na jaki chcielibyśmy, aby OPP przeznaczyła otrzymaną kwotę (np. na leczenie konkretnej osoby).

W udostępnionej w 2019 r. usłudze Twój e-PIT podatnik w swoim zeznaniu ma od razu automatycznie wskazaną tę OPP, której przekazał 1% podatku w roku ubiegłym, o ile dana organizacja znajduje się nadal w wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1% podatku. Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły wskazano cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie również wskazany w PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy. Oczywiście można łatwo zmienić dane dotyczące OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy.W ten sposób – bez dodatkowych formalności, formularzy czy przelewów – wspieramy działalność podmiotów, z którymi się utożsamiamy lub solidaryzujemy. Wspomagamy ogólnopolską aktywność na rzecz ochrony dzikich zwierząt albo leczenie dziecka sąsiadki – sami o tym decydujemy. Numer KRS organizacji można sprawdzić w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dochodowego.

Warto pamiętać, że elektroniczne narzędzia udostępniane przez Ministerstwo Finansów, tj. Twój e-PIT czy e-Deklaracje, same obliczają i wpisują kwotę 1% należnego podatku.

Organizacje pożytku publicznego aktywizują przestrzeń publiczną w Polsce. Pozwalają zrozumieć, na czym polega rola obywateli w demokratycznym państwie. Ostatnie 16 lat pokazało, że podatki mogą mieć bardziej „ludzką twarz” dzięki zaangażowaniu obywateli w ich rozdział. A to wszystko dzięki wciąż rosnącemu znaczeniu 1 procentu.